Kotlin Dersleri #2 – Değişkenler

Kotlin’de oluşturduğumuz her değişken aslında birer nesnedir. Bu nesnelerin bazıları ise özel bir tanıma sahip olabilir. Sayılar(numbers), karakterler(characters), booleanlar, diziler(arrays) ve dizgiler(strings) gibi.

Değişken Oluşturma

Kotlin’de iki tip değişken vardır.

•Kalıcı değerler.
•Değişken değerler.

Kalıcı değerleri bir kez tanımlarız daha sonra tekrar o değişkene başka bir değer ataması yapamayız.

Değişken değerleri ise istediğimiz zaman tekrar tekrar değiştirebiliriz.

Kalıcı Değerler

val kelimesi ile tanımlanır.

val ad = “emre”

ad anahtar kelimesine “emre” değerini atadık. Artık ad anahtar kelimesine farklı bir değer ataması yapamayız.

Değişken Değerler

var kelimesi ile tanımlanır.

var ad = “emre”
ad = “yeni değer”

ad değişkenine “emre” değerini atadık. Daha sonra ad anahtar kelimesine farklı bir değer atadık. Bu şekilde kullanımı val yani kalıcı değerler için yapmış olsaydık program bizi henüz yazarken uyaracaktı.

Sayılar

Sayılar 6 farklı tipte tanımlanabilir. Bunlar:

Type

Size

Double: 64 Bit
Float: 32 Bit
Long: 64 Bit
Int: 32 Bit
Short: 16 Bit
Byte: 8 Bit

Sayı tiplerine örnekler:

/**
* www.emreakcadag.com
*/

fun main() {
var a: Int = 1919
var b: Double = 1919191919.00
var c: Float = 19191919191919.00f
var d: Long = 19191919
var e: Short = 199
var f: Byte = 127

println(“Int değer: $a”)
println(“Double değer: $b”)
println(“Float değer: $c”)
println(“Long değer: $d”)
println(“Short değer: $e”)
println(“Byte değer: $f”)
}

Program çıktısı şu şekilde olacaktır:

Int değer: 1919
Double değer: 1.919191919E9
Float değer: 1.91919188E13
Long değer: 19191919
Short değer: 199
Byte değer: 127

Karakterler

Karakterler de sayılar gibi tanımlanır. Ancak ‘ ‘ işaretleri arasında tek karakter kullanılarak tanımlanır. Örneğin:

/**
* www.emreakcadag.com
*/

fun main() {
val alfabeninIlkHarfi = ‘a’
var alfabeninIkinciHarfi = ‘e’

alfabeninIkinciHarfi = ‘b’

println(“alfabeninIlkHarfi: $alfabeninIlkHarfi”)
println(“alfabeninIkinciHarfi: $alfabeninIkinciHarfi”)
}

alfabeninIkinciHarfi değişkenine programı çalıştırmadan önce tekrar değişken atadık.
Çıktısı şu şekilde olacaktır:

alfabeninIlkHarfi: a
alfabeninIkinciHarfi: b

Görüldüğü üzere var ile tanımladığımız değeri değiştirdik ve program değişkenin son halini bize geri verdi.

Boolean

Boolean tipi değişkenler diğer programlama dillerindeki gibi basit iki değer alır. Bunlar:

•true
•false

Yani doğru ve yanlış. Örneğin:

/**
* www.emreakcadag.com
*/

fun main() {
val dogru = true
val yanlis = false

println(“dogru değeri: $dogru”)
println(“yanlis değeri: $yanlis”)
}

Bu kod bloğunun çıktısı şöyle olacaktır:

dogru değer: true
yanlis değer: false

Diziler

Dizi, birden fazla değeri içinde barındırabilen değişkenlere denir.

/**
* www.emreakcadag.com
*/

fun main() {

var liste1 = arrayOf(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, “emre”, true)

for (a in liste1){
println(a)
}
}

liste1 dizisine hem sayı, hem string, hem de boolean değer ekledik. İçerisinde bulunan elemanları yazdırmak için for döngüsü kullandık. Bu konuya döngüler bölümünde daha detaylı değineceğiz. Üstteki kodun çıktısına bakalım:

1
2
3
4
5
6
7
emre
true

Strings

String değerler aslında karakter dizileridir. Aşağıdaki gibi tanımlanırlar:

/**
* www.emreakcadag.com
*/

fun main() {

val ad = “Emre”
val soyad = “Akçadağ”

println(ad + soyad)
}

Çıktısı şu şekilde olacaktır:

EmreAkçadağ

Değişkenler konusunda sorularınızı yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere!