PHP – Loop

 

PHP de Döngüler;kodun herhangi bir parçasını istenilen defa sayısı kadar yinelemesini sağlar.Sıklıkla yazdığınız kodun herhangi bir parçasını defalarca tekrarlamak ve istenilen seviyeye ulaştıktan sonra tekrarın sona ermesini istediğiniz olmuştur, yada bundan sonra olacaktır.PHP dilinde bu işlem, döngüler dediğimiz anahtar sözcükler yardımıyla gerçekleştirilir.

PHP de aşağıdaki döngü ifadeleri bulunur:
•while – istenilen koşulun doğru olduğu sürece yinelemenin devam etmesini sağlar
•do…while – Öncelikle kodu çalıştırır ve sonra istenilen koşulun tekrarlanması sağlanır
•for – kod bloğu dahilinde belirtilen tekrar sayısı kadar yineleme yaparç
•foreach – kod bloğu dahilinde her eleman için ayrı yinelemeler yapılmasını sağlar.

“while” ifadesi

while durum ifadesi koşulunun doğruluğu sağlandığı müddetçe yinelemenin sağlar.

Syntax-Yazım biçimi

while (koşul)işletilecek kod;

Örnek;Aşağıdaki örneğimizde “i” değişkeninin 5 den küçük olma şartı aranıyor.koşul sağlanmadığı müddetçe yineleme devam ediyor, ayrıca kodun her işlemesi esnasında “i” değişkenin değeri bir arttırılıyor:

$i=1;
while($i<=5)
{
echo “Sayı” . $i . ”
“;
$i++;
}
?>

“do…while” ifadesi

do…while ifadesi öncelikle kodu çalıştırır ve sonra istenilen koşulun tekrarlanması sağlanır.

Syntax

do{

çalıştırılacak kod;

}

while (koşul);

ÖrnekÖnceki örneğimizdeki ifadeyi do-while döngüsüne uyarlarsak , “i” değişkenini önce 1 arttırır ve döngüye dahil eder:

<html>
<body>

<?php

$i=0;

do

{
$i++;

echo “sayı ” . $i . “<br />”;
}

while ($i<5);
?>

</body>
</html>

“for” ifadesi

for ifadesi yineleme işlemini kaç defa olacağı belli durumlarda kullanılır.

Syntax

for (başlangıç; koşul; artış)

{

çalıştırılacak kod;

}

Not: ” for” ifadesini 3 parametresi(malzeme de diyebiliriz) vardır. İlk parametremiz değişkene başlangıç değeri atar ,ikinci parametre koşulu belirtir, üçüncü parametre ise değişkenin her yineleme sonundaki artış miktarını belirler. koşul ifadesi doğru/yanlış mantığıyla oluşturulmalıdır.

Örnek;

Aşağıdaki örneğimiz “Selamlar!” mesajını 5 defa yazdıracak, şöyle ki:

<html><body>
<?php

for ($i=1; $i<=5; $i++)

{

echo “Hello World!<br />”;

}

?>

</body>

</html>

“foreach” ifadesi

“foreach” ifadesi dizilerin döngü işlemlerini gerçekleştirir.

Her döngü için ,dizinin her elementi $deger değişkeniyle tanımlanır ve diğer döngüde dizinin bir sonraki elemani işleme dahil olur.

Syntaxforeach (dizi as deger){

çalıştırılacak kod;

}

Örnek;Aşağıdaki kod örneğimizde dizi elemanlarını döngüde kullanan bir script oluşturduk, şöyle ki:

<html>

<body>

<?php

$arr=array(“bir”, “iki”, “üç”);

foreach ($arr as $deger)
{
echo “Deger: ” . $deger . “<br />”;
}
?>
</body>

</html>