SQL Order By

 

ORDER BY sözcüğü ile kayıtlı verileri belirten duruma göre dizilir.

ORDER BY Sözcüğü

Syntax

SELECT sutun_adi(s)

FROM tablo_adi

ORDER BY sutun_adi

Örneği

Örneğimizde “Arkadas” tablosunda bulunan kayıtlı tüm verileri seçer ve “yas” kriterine göre dizer:

<?php

$con = mysql_connect(“localhost”,”serpito”,”abc123″);

if (!$con)

{

die(‘Bağlanamadı: ‘ . mysql_error());

}

mysql_select_db(“my_db”, $con);

$result = mysql_query(“SELECT * FROM person ORDER BY age”);

while($row = mysql_fetch_array($result))

{

echo $row[‘adi’];

echo ” ” . $row[‘soyadi’];

echo ” ” . $row[‘yas’];

echo “<br />”;

}

mysql_close($con);

?>

Kodun çıktısı şu şekildedir:

İzzet Norton 28

Atilla Atasoy 24

Artarak Yada Azalarak Dizelemek

ORDER BY ifadesi ile birlikte; dizilim-belirteci olan ASC ascending(artarak) sözcüğünü kullanırsak , verileri söz dizim kurallarına göre sıralar.(1 den-9 a , “a” dan “z” e)

ORDER BY ifadesi ile birlikte; dizilim belirteci olan DESC (descending-azalarak) sözcüğünü kullanırsak, verileri söz dizim kuralların göre azaralarak sıralar(9da -1 e , “z” den “a” ya):

SELECT sutun_adi(s)

FROM tablo_adi

ORDER BY sutun_adi DESC

Birden Fazla Sütunu Sıralamak

Birden fazla sutunu sıralamak da mümkündür.Sıralama komutu verirken ,ikinci sutun , yanlızca birinci sutun birinci ve kimlik verilerine sahipse kullanılır:

SELECT sutun_adi(s)

FROM tablo_adi

ORDER BY sutun_adi1, sutun_adi2